اسامی کارکنان

کتابخانه مرکزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

۱

لیلا  بابارضایی

رئیس کتابخانه

۲

سکینه حقایقی

کارشناس کتابداری ( فهرست نویسی و مدیریت منابع اطلاعاتی)

۳

معصومه ابره دری

کارشناس کتابداری (ثبت و سفارش منابع اطلاعاتی)

۴

ملک خوش سیما

متصدی ورودی اطلاعات

۵

اعظم شکرزاده

کارشناس کتابداری(خدمات فنی)

۶

مریم معنوی پور

کارشناس کتابداری (مرجع و  نشریات و کتابخانه دیجیتال)

۷

محمدعلی قربانی

کارشناس کتابداری (بخش امانت)

۸

حمیدرضا محمدی

کارشناس کتابداری (بخش امانت)

۹

محمود فکوری

کارشناس کتابداری(صحافی و کپی)