کارکنان کتابخانه

تعداد بازدید:۱۳۹۴

 دکتر محمد یوسفی

رئیس اداره کتابخانه

تلفن: 55229251

 

مریم معنوی پور

سکینه حقایقی

کارشناس کتابداری ( بخش مرجع و پایان نامه ها)

کارشناس کتابداری ( بخش سازماندهی و مدیریت اطلاعات)

تلفن: 55229395

تلفن داخلی: 2512

 

 

معصومه ابره دری

بهاره رحمانی

کارشناس کتابداری ( بخش امانت)

کارشناس کتابداری ( بخش امانت )

تلفن داخلی: 2513

تلفن: 55229334

 

 

علی رستم پور

محمدعلی قربانی

کارشناس کتابداری (مجتمع مادران: ابوالفتوح رازی)

کارشناس کتابداری ( بخش جستجو و اطلاع رسانی)

تلفن: 33761668

تلفن داخلی:2513

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۳۹۹