سفارش منابع اطلاعاتی

وظیفه این گروه سفارش و تهیه انواع منابع اطلاعاتی از جمله کتاب، نشریه ، بانکهای اطلاعاتی ، منابع دیداری و شنیداری داخلی و خارجی، تامین اطلاعات مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه.