English            
 انتخاب وب سایت
 

وظیفه این گروه سفارش و تهیه انواع منابع اطلاعاتی از جمله کتاب، نشریه ، بانکهای اطلاعاتی ، منابع دیداری و شنیداری داخلی و خارجی، تامین اطلاعات مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه.

امور مختلف در این گروه به شرح زیر می باشد:

1.      سفارش کتاب

2.      سفارش منابع دیداری و شنیداری

3.      سفارش نشریات فارسی

4.      سفارش نشریات و پایگاههای اطلاعاتی لاتین

5.      اهدا و مبادله منابع اطلاعاتی