English            
 انتخاب وب سایت

 1- ارائه کارت دانشجویی جهت ورود به مخزن، مرجع، نشریات و انجام کلیه امور کتابخانه الزامی می باشد.

2-کلیه دانشجویان جهت ثبت نام ‏، گرفتن کلمه عبور و دریافت کارت کتابخانه می توانند با ارائه کارت دانشجویی به بخش امانت مراجعه نمایند.

5- امانت گیرنده موظف است راس تاریخ مقرر کتاب را به کتابخانه برگشت دهد و در غیر اینصورت برای هر روز تاخیر 1500 ریال جریمه دیرکرد در نظر گرفته میشود.

16- دانشجویان کارشناسیارشد موظفند یک نسخه از پایاننامه خود را به همراه CD مربوطه (درقالب word2007 و فرمت PDF) به بخش پایاننامه ها تحویل نمایند.